Harvard Skate Park

14701 Harvard Ave, Irvine, CA 92606