The Sushi Bar

18000 Von Karman Ave., Irvine, CA 92614